تگ - کسب وکار- انگیزه کاری-محیط کسب وکار

چگونه با انگیزه به کسب و کارتان بپردازید

ایمان  داشته باشید با اندکی تلاش برای تمرکز روی حفظ انگیزهو قوای سازنده تان منجر به موفقیت های چشمگیری در شما می شود.   ۱ . نیمه پر لیوان را ببینید برای ایجاد انگیزه به کار باید دید مثبتی نسبت به کار و زندگی داشته باشید و این نکته را در نظر داشته باشید که ۱۰ درصد زندگی آن چیزی است که اتفاق می افتد و ۹۰درصد بقیه ی آن واکنش ما نسبت با اتفاقات می باشد .شما خودتان مسئول اعمال و [...]

ادامه مطلب...